General Public
Carmarthen Bay Film Festival 2023
 
Carmarthen Bay Film Festival 2023
May 15, 2023 - May 21, 2023
Yn bersonol: May 15, 2023 - May 18, 2023
Ar-lein: May 15, 2023 - May 21, 2023
Carmarthen Bay Film Festival 2023
 
Carmarthen Bay Film Festival 2023
May 15, 2023 - May 21, 2023
Yn bersonol: May 15, 2023 - May 18, 2023
Ar-lein: May 15, 2023 - May 21, 2023
 
Mae Don, cyn-filwr yn y fyddin sy'n byw o dan y radar, yn agor y drws i Alison gan frandio ei phamffledi sgleiniog. Wrth iddi gyflwyno'r newyddion mwyaf anodd dros de a bisgedi, mae'n ymddangos nad yw eu bydoedd gwahanol mor annhebyg wedi'r cyfan.
Enillydd: Gwobr Cynulleidfa am y Ffilm Annibynnol Orau - Gŵyl Ffilm Ryngwladol Chichester. (Drama) Wrth edrych i lawr casgen y lens, mae teulu camweithredol yn rhoi at ei gilydd ddigwyddiad sydd wedi newid eu perthnasoedd yn ddiwrthdro. Mae'r ffilm hon yn archwiliad cymhleth o gyfrifoldeb a chydsyniad rhiant, ac mae'n cynnwys disgrifiadau o gyfarfyddiad rhywiol a allai beri gofid i rai (Iwerddon/DU. 70 munud). Yn nodwedd gyntaf unigryw, o sgript gan Joseph Crilly, mae Stumbling yn cynnwys cyfweliadau uniongyrchol-i-gamera gyda phum cymeriad, yn siarad fel petai ar gyfer rhaglen ddogfen. Daliwyd pob ffrâm a sain dros dridiau yn hen gyfleuster stiwdio UTV yn Belfast, gyda chriw o bedwar, ar gyllideb o £10,000 yn unig. Mae baglu yn gynhyrchiad carbon positif.
"Tyfodd Macarena i fyny mewn teulu diymhongar. Mae ei rhieni yn churreros a phenderfynodd ymfudo i UDA pan oedd hi'n bum mlwydd oed. Carismatig, gyda chymeriad a chryfder gwych, roedd Macarena yn byw yn llencyndod cymhleth, ond llwyddodd tro annisgwyl i'w chanoli. : penderfynodd astudio'r Gyfraith Diana, plismon y cyfarfu â hi mewn interniaeth, yn dod yn gariad at ei fywyd Mae popeth i'w weld yn mynd fel y breuddwydiodd erioed, ond mae ei dad yn achosi newid sydyn yn eu bywydau.Mae Paco yn syrthio mewn cariad gyda phutain y mae'n gadael yn feichiog, gan roi ei deulu mewn troell gymhleth, yn economaidd ac yn emosiynol Rhaid i Macarena dalu dyled a gontractiwyd gan ei dad a'i ferch, os nad yw am ddioddef niwed pellach. I symud ymlaen, mae Macarena yn cytuno i weithredu fel mul a chludo nwyddau o Los Angeles i Fecsico. I wneud hyn, mae'n llogi taith car a rennir ar-lein gyda Louis, “perchennog” ifanc rhyfedd y cerbyd. Mae popeth yn ymddangos yn berffaith ... Fodd bynnag, mae ei dihangfa, a oedd yn addo bod, yn anad dim, yn ryddhadol, yn y pen draw yn brofiad llawn sioc, a fydd yn y pen draw gyda Macarena a Louis yn antur fwyaf eu bywydau."
Mae Syr yn iachawr eneidiau gyda'r gallu i ddileu salwch moesol a chorfforol. Ei felltith: methu â defnyddio ei sgiliau i achub ei wraig sâl. Mae ei ferch yn ei gasáu, tra bod ei wyres yn ei ddilyn yn gyson ac yn edmygu ei ddoniau thaumaturgaidd. Gobaith y ferch fach yw dysgu celf Syr ac achub ei mam-gu gyda'r meddyginiaethau mwyaf diniweidrwydd: rhai swigod sebon. Syr è un curatore di anime col potere di scacciare il corfforol gwrywaidd a morâl. La sua maledizione: non riuscire a guarire la moglie malata. La figlia lo odia, mentre la nipotina Gaia ne ammira le doti taumaturgiche. La speranza della piccola è apprendere l’arte di Sir e salvare la nonna col più innocente dei medicamenti: delle bolle di sapone. Syr is eng (19') https://vimeo.com/713449248 Cyfrinair: SIR
Er mai llofruddiaeth oedd achos marwolaeth, i Marie, y gwir drasiedi yw iddi gael ei dwyn o'i bywyd llawn pwrpas. Gan adael diogelwch y nefoedd, mae Marie yn crwydro i deyrnas purdan lle caiff ail gyfle gan gythraul sy'n gweld ei hanobaith fel y cyfle perffaith. Yn gyfnewid am atgofion Marie o’r bywyd a’r cariad a adawodd ar ei hôl, mae’n dychwelyd i’r ddaear a chaiff y cof am ei gorffennol ei ddisodli gan hunaniaeth newydd.
Mae Ádám a'i ffrind Bálint yn eu harddegau sy'n byw ar gyrion treisgar Budapest, lle mae cryfder corfforol yn wahaniaeth rhwng bachgen a dyn. Pan fydd ffrind iddyn nhw yn cael eu curo, maen nhw'n penderfynu dial. Mae Adam yn cael ei orfodi i wynebu'r ffaith bod bod yn ddyn yn golygu rhywbeth llawer mwy.
Mae dyn ifanc yn treulio ei fywyd yn gyson i chwilio am rywbeth a gollodd yn blentyn. Pan gaiff ei ddychwelyd, mae'n wynebu'r realiti bod rhai pethau'n anoddach eu dal nag y maent i ollwng gafael arnynt.
Mae ein byd wedi colli gormod o ffurfiau celf traddodiadol. Mae “Poen Tawelwch” yn dal yn feddylgar frwydrau pump o artistiaid traddodiadol Thai y mae eu bodolaeth wedi’i fygwth ymhellach gan bandemig COVID-19. Mae’r cyfarwyddwr Christopher Janwong McKiggan, gwneuthurwr ffilmiau a phianydd clasurol o Wlad Thai-Seisnig, a chyd-gyfarwyddwr Poomphong Kumwong, cerddor a gwneuthurwr ffilmiau traddodiadol o Wlad Thai, yn archwilio byd celfyddydau traddodiadol Gwlad Thai mewn cyfres o gyfweliadau cyfareddol. Maent yn datgelu’r realiti llym a wynebir gan yr ymarferwyr, eu gwytnwch yn wyneb adfyd, a’r dyfodol ansicr sy’n bygwth amlyncu’r ffurfiau celf traddodiadol a pharchus hyn. Mae “Poen Tawelwch” yn archwilio gwaith 'Hun Lakhon Lek Sippathum Kumnai' (Pypedau Traddodiadol Thai), grŵp ethnig 'Thai Song Dam', 'Mae Phe Tai Hun Lakhon Khon' (grŵp pypedau dynol Thai), y gelfyddyd lledr Grand Shadow chwarae 'Nung Yai' (crefft lledr Thai), a'r chwaraewr dall arobryn 'Phin' (liwt Thai traddodiadol) Boonma Khaowong. Mae’r rhaglen ddogfen bwysig hon yn amlygu pwysigrwydd y ffurfiau celf traddodiadol hyn ac yn ysbrydoli cefnogaeth o’r newydd i’r artistiaid hyn a’u crefft. Trwy adrodd straeon pwerus, mae "Poen Tawelwch" yn ysbrydoli cynulleidfaoedd gyda dealltwriaeth ddyfnach o arwyddocâd y ffurfiau celf hyn a'r angen i'w cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Rhaid i ddyn ifanc ofalu am ei nain a thaid, tra bod canlyniadau digwyddiad anffodus ar y gorwel.
Rhaglen ddogfen am y lleoliad comedi eiconig Downstairs yn The Kings Head, y clwb comedi hynaf ym Mhrydain, gyda rhai o ddigrifwyr mwyaf adnabyddus y DU yn serennu.
Mae menyw ifanc yn meddwl nad oes dim yn real, ac mae'n troi allan ei bod hi'n iawn. Mae rhywun yn ei gwylio - ond pwy?
Mae David ar fin gadael ei gartref. ar ei ddiwrnod olaf mae'n cael ei rwygo rhwng yr awydd i adael, a'r angen i amddiffyn ei dad, feiolinydd sydd ynghanol ymarferion ar gyfer cyngerdd, yn tarfu ar heddwch ei gymdogion sy'n ymladd yn ôl.
Mae'r ferch uchel ei chyflawniad sy'n byw dramor wedi marw'n annisgwyl, ac mae'r teulu hapus yn dod yn "deulu coll" dros nos. Mae'r fam, sy'n anaml yn cyfathrebu â'i merch oherwydd gwaith prysur, yn cael chwalfa emosiynol. Mae'r tad yn prynu siaradwr AI wedi'i osod gyda llais y ferch a hyd yn oed ei meddyliau er mwyn ceisio lleddfu poen y fam. Fodd bynnag, wrth i'r fam ddod yn gaeth i AI, mae'r tad yn dechrau teimlo ei fod yn cael ei anwybyddu. Ar y bore pan oedd y tad yn mynd i gael sgwrs gyda'i wraig, rhoddodd yr AI ateb annisgwyl i'r fam ...
Mae artist ifanc cythryblus yn llogi dau actor i ail-fyw atgofion plentyndod er mwyn goresgyn ei orffennol brawychus.
Yn eistedd am y tro cyntaf mewn siop barbwr, bydd bachgen ifanc du yn darganfod am y tro cyntaf grym symbolaidd gwallt du.
Mae Jamie, llanc byrbwyll a gwrthryfelgar yn ei arddegau, sy’n galaru am farwolaeth ddiweddar ei mam, yn mynd ar helfa i ddod o hyd i dân gwyllt i ail-fyw cof coll ac atgyweirio perthynas sydd wedi torri gyda’i chwaer.
Mae groser anabl yn mynd i weithio fel arfer. Ar y ffordd, mae'n gweld sawl dyn yn cymryd merch i'w lladd. Mae'r groser yn ceisio achub ei bywyd.
Mae "Yo he sido infiel," Sbaeneg am "Rwy'n twyllo," yn sibrwd fel cynsail ymgais tad i ailadeiladu perthynas gyda'i fab. Wedi'u cuddio gan gysgodion awr las ar ddoc pysgota, mae'r ddau yn llywio eu cywilydd a'u dig parhaol mewn ymdrech i ailgydnabod fel y ffrindiau gorau yr oeddent unwaith.
Mae'r rhaglen ddogfen hon yn sôn am daith artistig Aida Redza, dawnswraig gyfoes fenywaidd o Malaysia, a sut y creodd hi safle perfformio dawns trwy dyfu'r plot paddy o'r newydd yn ystod pandemig COVID-19 ddiwedd mis Hydref 2020. Mae hi'n enwog am creu gweithiau amlddisgyblaethol cydweithredol sy'n cynnwys reis. Cymerodd Aida a’i chyd-weithwyr ran yn y gwahanol gyfnodau yng nghylch bywyd y padi ac yn olaf creodd berfformiad dawns allan o’r broses hon.
Mae merch amheus i iachawr traddodiadol yn cael ei herio pan ddaw ar draws un o'r 'Bobl Dda'. Drama oruwchnaturiol Gwyddeleg yw Bean Feasa a ysbrydolwyd gan chwedlau Donegal ac a ffilmiwyd ar leoliad yn Gaeltacht Donegal. “Gwaith hudolus a brawychus o amwysedd gyda naws berffaith o ofergoeliaeth yn cwrdd â realiti” - Gŵyl Ffilm Foyle *Enillydd 'Ffilm Fer Wyddelig Orau' yng Ngŵyl Ffilm Foyle 2022 *Wedi'i henwebu fel 'Ffilm Fer Dramor Orau' yn FilmQuest 2022 *Premiere Gwyddelig @ Gŵyl Ffilm Cork 2022 *Premiere Byd yn Screamfest LA 2022 *Enillydd gwobr pitsio Gwyddeleg Comórtas Físín 2021.
Pan fydd Peter, perchennog arcêd pryderus yn cael app ar bresgripsiwn yn hytrach na thabledi cysgu, mae'n anfoddog yn rhoi cynnig arni. Fodd bynnag, ymhell o ddod â gorffwys, mae llais soboraidd Erebus yn mynd â Peter i hunllef effro na all byth ddianc ohoni.
Profiadau swrealaidd Yellow Dove yn ei byncer o fewn byd yr Awr Las
Wedi'i ddatblygu trwy gyfres o gyfweliadau a chyfarfodydd gyda dioddefwyr Therapi Trosi, mae 'A Special Friend' yn adrodd hanes Matthew, offeiriad ac ymarferydd CT mewn canolfan adsefydlu anghysbell ar gyfer offeiriaid hoyw yng Ngogledd Iwerddon. Gyda’i farn wedi’i difetha gan oes o gywilydd rhywiol a homoffobia mewnol, mae Matthew yn credu ei fod yn helpu ei gyd-offeiriaid. Ond pan mae’n darganfod perthynas bosibl rhwng dau o’r carcharorion, mae Matthew yn sylweddoli efallai bod yr arfer yn llawer mwy niweidiol na da a bod ffyrdd gwell iddo ddewis llwybr tosturi a dealltwriaeth. Y tu ôl i’r ddelweddaeth grefyddol drawiadol a’r rhywioldeb dan ormes, mae ‘A Special Friend’ yn stori am awydd un dyn i fod yn dda a’i daith i ddarganfod sut.
Ar ôl dau ymosodiad gan ISIS sy’n ymdebygu’n iasol i ddarnau o’i lyfr diweddaraf, mae awdur teledu yn ei gael ei hun o dan iâ tenau pan sylweddola y gallai’r sioe deledu newydd y mae cwmni cynhyrchu dirgel o Dwrci wedi gofyn iddo ei datblygu gael ei defnyddio fel glasbrint ar gyfer rhaglen newydd y grŵp terfysgol. ymosod.
Stori labrwr unig yw Sapling sydd, ar ôl ymyrryd mewn digwyddiad o fwlio, yn cael ei orfodi i ddod o hyd i wrthwynebydd yn ei arddegau gyda chanlyniadau annisgwyl. Mae’r ffilm yn ffilm gyffro gwrth-ddial ac yn archwiliad llawn tyndra a gwasgarog o euogrwydd a chanlyniadau hirdymor trais. Gan ddefnyddio perfformiadau naturiaethol, symbolaeth arddullaidd a deialog minimol, mae Sapling yn gwyrdroi disgwyliadau genre macho nodweddiadol ac yn edrych ar fethiannau gwrywdod traddodiadol.
Yn ddrama realaidd gymdeithasol a osodwyd yng nghanol yr 1980au, mae Blue Monday yn dilyn Carol, gweithiwr cymdeithasol ifanc, empathetig, y mae’n rhan o’i swydd i asesu’r rhai y gallai fod angen eu rhoi dan y Ddeddf Iechyd Meddwl sydd newydd ei ffurfio. Mae ei bywyd yn newid am byth pan gaiff yr alwad i gynnal asesiad ar rywun sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn ei gorffennol, Thomas, cyn-gariad sydd wedi hen anghofio ac sydd bellach yn dioddef o seicosis a achosir gan alar yn dilyn marwolaeth ei fam emosiynol ystrywgar. Trwy ei hadnabyddiaeth agos o Thomas, mae Carol yn ofni y bydd ei gyflwr yn llawer gwaeth nag y mae'n ymddangos ar yr wyneb i ddechrau ac felly mae'n dychwelyd yn ddiweddarach y noson honno i'w wynebu lle mae'r ddau yn ailgysylltu ar ôl blynyddoedd oddi wrth ei gilydd.
Gadawodd Dwight rociwr metel dros 80 oed sy'n 50 oed ac sy'n dal i ddal gafael ar ei freuddwydion seren roc tra'n byw gartref gyda'i fam ac yn gweithio fel gyrrwr Uber.
Mae pennaeth cwmni cynhyrchu wedi cael syniad i farw drosto. Yn ffodus mae ganddi fyfyriwr profiad gwaith brwdfrydig i'w helpu i'w roi ar waith.
Mae Kate, merch ifanc gythryblus sy'n edrych i gwrdd â phobl newydd, yn profi tro tywyll o ddigwyddiadau ar ôl cytuno i ail ddêt gyda'r tywyll a dirgel Theo.
Degawdau ar ôl marwolaeth ei Dad, mae chwiliad Paddy am y 'Banshee' chwedlonol yn ddiwyro. Roedd Conor wrth ei fodd â straeon ei dad-cu pan oedd yn blentyn, ond bellach yn oedolyn, mae wedi blino ar y teithiau gwersylla a'r obsesiynau afiach. Wrth i'r ddau gychwyn i'r mynyddoedd, nid stori ysbryd yw eu brwydr wirioneddol, ond eu perthynas ddadfeiliedig eu hunain.
Mae The Teardrop Vase yn ffilm ddogfen fer agos-atoch, wedi'i ffilmio yn stiwdio crochenydd sefydledig De Llundain, Suleyman Saba. Mae'r ffilm yn dilyn trawsnewid llond llaw o glai yn fâs gwydrog hudolus. Mae dyluniadau Saba yn adlewyrchu persona myfyrgar sy’n gyfforddus gyda’i sgiliau cyffyrddol. Mae'n ystyried potiau fel cerflunwaith, ac mae'r ffurfiau a'r gwydreddau y mae'n eu creu yn dod â thechnegau traddodiadol ynghyd â synhwyrau modern. Cedwir ei waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Ashmolean, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Oriel Gelf Efrog. Mae rhythm i grefft yr artist hwn, wedi’i chwyddo’n rhyfeddol gan gerddoriaeth ei dad pianydd penigamp. Mae’r ffilm fyfyriol hon yn ystyried sut mae personoliaeth a phrofiadau crefftwr yn dylanwadu ar eu gwaith, tra’n ystyried ein perthynas ddynol â chlai a’r broses elfennol o wneud crochenwaith, un sydd wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd ac sy’n parhau hyd heddiw.
Ychydig cyn ei Gymun Cyntaf, mae bachgen Catholig selog yn ymarfer darlleniad mawr o’r Beibl — nes i’w fwli pres ymddangos gyda syrpreis.
Mae hon yn rhaglen ddogfen am ferch deg oed yn ymdopi ag Alopecia, rydym yn siarad â Cam a'i theulu am sut mae hi'n ymdopi , mae hyn yn ddyddiau cynnar , rwy'n gobeithio dilyn Cam wrth iddi dyfu i fyny yn delio â hyn . Roeddwn i eisiau dangos cryfder a phositifrwydd iddi gan ddefnyddio lliwiau llachar a cherddoriaeth hapus a cherdd a chartŵn gwych fel pwnsh fel y gallwch weld ei bod hi'n seren wych .
Mae tad, sy'n sownd mewn dolen i fwydo'i gaeth i gyffuriau, mewn cysylltiad â'i fab trwy ffôn symudol. Pen-blwydd ar y gorwel, a chylch allweddi gwerthfawr gan ei fab yw’r unig belydryn o olau, mae Jerome yn gwneud un o’r penderfyniadau anoddaf y bydd byth yn ei wneud.
Mae problemau mewn perthynas yn dod i'r wyneb yn ystod ymarfer grŵp sinematograffi.
Beth sy'n gwneud rhywun yn berson drwg? Ai UN peth drwg sydd ei angen? Neu a yw'n fesur o'r holl bethau a wnaethoch? I BECHGYN DU yn Llundain Fodern, yn rhy aml mae mor syml â bod yn y lle anghywir ar yr amser anghywir. Ond beth os mai’r dyfarniad mae BLACKBOYs yn ei wynebu gan gymdeithas … o’r ysgol … gan yr heddlu … oedd yr un dyfarniad y maen nhw’n ei wynebu gan DDUW?
Mae peswch dirdynnol yn diarddel cyfweliad teledu byw sy’n diffinio gyrfa gyda’r AS Fiona Lacey (Maxine Peake) - Gweinidog yr Amgylchedd. Gan geisio cyfleu neges ddifrifol a phwysig am yr Argyfwng Hinsawdd, mae ei gyrfa yn un hirfaith, wedi’i pharhau gan arbenigwyr gwleidyddol, rhyfelwyr bysellfwrdd a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol. O dan gwestiynu cynyddol ymosodol gan yr angor newyddion Robert West (Adam James), a all hi droi pethau o gwmpas cyn ei bod hi'n rhy hwyr?
Mae Mister C yn ffantasïo am fywyd y tu hwnt i'w garchar pandemig - taith gerdded Efrog Newydd ar y 6ed llawr i fyny - tra bod ei gydymaith ffyddlon 'Iselder', yn breuddwydio am wahanol fath o allanfa. “Yr oes o bryder,” yn ymateb i ing a gwallgofrwydd y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r gwaith 40 munud o hyd yn cynnwys cast o 16 yn dawnsio’n afieithus ymhlith tirnodau Dinas Efrog Newydd ac yn dilyn y cymeriad Monsieur le Clown wrth iddo freuddwydio am ryddid ôl-bandemig ac ôl-Trump. Mae’r ffilm yn darlunio anobaith personol a chyfunol yn fyw ond yn dod o hyd i bocedi o optimistiaeth wrth iddi ddathlu ysbryd a dycnwch y ddinas a’i thrigolion.
Mae nofiwr yn canfod sŵn anarferol yn hwyr yn y nos ac mae'n penderfynu ymchwilio.
Alderney, 1964. Mae AGNES, 24, yn gweithio ar ei ben ei hun fel gweithredwr switsfwrdd yn y gyfnewidfa ffôn. Mae Agnes yn defnyddio ei phwerau didynnu a gwybodaeth leol i helpu'r heddlu i olrhain cipio. Ond mae pethau'n cymryd tro er gwaeth pan mae hi'n sylweddoli nad yw popeth fel y mae'n ymddangos.
Mae perchennog stôr byddar yn cael ei ddal yng nghanol lladrad treisgar o'i storfa, lle mae'n rhaid iddi geisio dianc rhag pob disgwyl.
Mae dyn canol oed, llawn ysbryd â Syndrom Down yn wynebu dyfodol ansicr pan nad yw ei fam, sy’n gofalu amdano’n gariadus wrth iddo frwydro â pyliau o ddementia a gwendid corfforol cynyddol, yn gallu ei helpu mwyach.
Mae The Philly Sound yn dogfennu'r cyfnod amser rhyfeddol a esgeuluswyd yn aml yn hanes cerddoriaeth Philadelphia o'r 1960au i'r 1980au cynnar a ddylanwadodd ar gerddoriaeth bop a diwylliant America. O Chubby Checker i Lou Rawls, denwyd artistiaid o bob cwr o’r byd i Sigma Sound Studios Philadelphia yn y gobaith o ddal llinyn sain newydd yn dod o stiwdio gychwyn a sefydlwyd gan beiriannydd Philadelphia anhysbys. Byddai hyn yn cynnwys The O’Jays, The Delfonics, Teddy Pendergrass, David Bowie, Elton John, Dusty Springfield, Stevie Wonder, Billy Joel a John Legend. Yn ei oes fwyaf dylanwadol, gosododd y gerddoriaeth o Philadelphia y bont i bobl o gefndiroedd amrywiol gydweithio i greu cyfnod annileadwy mewn cerddoriaeth. O fewn muriau Sigma Sound yr unig beth oedd yn bwysig oedd pe baech chi'n gallu chwarae a phe gallech chi, roeddech chi i mewn. Wedi'i gynhyrchu a'i gyfarwyddo gan gyn-fyfyriwr Sigma Sound, mae mynediad i'r prif artistiaid, cynhyrchwyr a pheirianwyr yn ddigynsail gyda ffilmio'n digwydd ar draws yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig.
Y cyfan roedd hi eisiau oedd diwrnod iddi hi ei hun ... 1970au: Nellie, sydd wedi ysgaru unig, yn cwrdd â Frank, gŵr gweddw, ar daith i lan y môr. Mae Nellie yn gadael i'w hun gael ei sgubo i ffwrdd gan y gobaith o gysylltiad. Ond wrth i’r gwylanod gylchu uwchben a Frank ddechrau gofyn gormod o gwestiynau, mae Nellie yn sylweddoli na fydd hi byth yn gallu dianc rhag cyfrinach deuluol erchyll ...
Xu Wuqiu (32 oed) yn eistedd ar y rheilen ysgafn yn paratoi i weld ei thad. Mae teithio ar y trên eto yn ei hatgoffa pryd y diancodd gyda'i chariad pan oedd yn 24, gan ddianc rhag ei thad oedd yn rheoli. Pan fydd y rheilffordd ysgafn yn mynd i mewn i'r twnnel, daw atgofion bythgofiadwy i'r amlwg gyda'r hen drên gwyrdd yn rhuo allan......
Ar noson dangosiad mawreddog, mae gwneuthurwr ffilmiau'n cael ei orfodi i wynebu'r dewisiadau a wnaeth wrth weithio ar ei raglen ddogfen arbennig.
Mae dyn ar ddyddiad cyntaf ac yn cael ei ysbrydoli'n sydyn gan y dyfyniadau ysgogol sydd ledled y tŷ.
Mae Sinus yn chwilio am ei efaill coll; Möbius. Gan gyfeillio â Hiccup, crwydryn â phen cŵl, cychwynnodd y pâr ar y daith, gan faglu i ‘The Garden’ yn y pen draw. Ymhlith y tocdy, maen nhw'n cwrdd â chriw o gymeriadau mympwyol; Queenie, Rebel, and the Fool - sy'n ymuno â'r chwilio am ei efaill. Wrth ddrws coedwig hynafol, mae Sinus yn colli ei ffrindiau newydd, ac yn mynd ar daith wyllt i ddyfnderoedd ei ysbryd. Mae dewiniaid dall, cymylau o wenyn, a chythreuliaid pendroni - pob math o ddrygioni yn ei ddisgwyl yn y cysgodion. Yn y tywyllwch hwn, a fydd ef byth yn dod o hyd i'r Möbius swil?
Sylweddoliad modern o gerdd arswydus Edward Lear. Mae'r Dong yn syrthio mewn cariad â merch Jumbly pan fydd yn cyrraedd y lan wag. Ond mae'r Jumblies yn hwylio ymlaen ac mae'r Dong yn cael ei yrru y tu hwnt i synnwyr gan wrthodiad i gefnu ar freuddwyd. Wedi'i saethu cyn ac yn ystod cloi i lawr yn Dungeness a'i hadrodd gan Tilda Swinton mae'r gerdd newydd ei bathu ac yn berthnasol gyda'i holl brydferthwch ingol mewn tact.
Mae gwraig o Belfast yn mynd yn fwyfwy ynysig ar ôl i’w eco-bryder llafurus arwain at anghydfodau gyda’r gymuned leol a’i theulu digydymdeimlad.
Mae'n rhaid i ferch ifanc wynebu brwydrau cymdeithas sy'n dadfeilio.
Mae ditectif diniwed yn chwilio am y gwir y tu ôl i'w hamnesia.
Mae larwm tân yn canu mewn dau dŷ gan arwain at gyfnewidfa rhwng cymdogion na fyddai wedi digwydd fel arall.
Rhaglen ddogfen fer am yr Ye Olde Fighting Cocks, y dafarn hynaf y mae pobl yn byw ynddi ym Mhrydain.
Roedd gan Sejin unwaith y pŵer i gael unrhyw beth roedd hi eisiau dim ond trwy feddwl am y peth. Ond nawr mae hi wedi colli ei hud. Efallai ei fod wedi diflannu oherwydd na allai feddwl am yr hyn yr oedd ei eisiau. Chwe awr cyn ei chyfweliad i fod yn ddehonglydd twristiaeth, mae Sejin yn mynd i'r môr blinedig i achub ei thad.
Mae digwyddiadau rhyfedd yn cynhyrfu dyn ynysig yn aros i'w wraig ddod adref.
Mae WE ARE NATUR yn ffilm sain ymdrochol sy’n gofyn ichi wrando. Pam nad yw cymunedau BPoC yn y DU yn teimlo eu bod yn perthyn yn yr awyr agored? Mae astudiaethau Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig yn dangos mai dim ond 1% o ymwelwyr â Pharciau Cenedlaethol y DU sy’n dod o “gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig”. Aeth adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth Runnymede i'r afael â hiliaeth systemig yn Lloegr, ei system cyfiawnder troseddol, addysg, iechyd a chyflogaeth. Er bod yr anghydraddoldeb hwn yn cael ei archwilio'n aml mewn dinasoedd, pa mor aml ydyn ni'n ystyried natur gyfyngedig y byd naturiol? Ar adeg pan nad yw ailgysylltu â byd natur erioed wedi ymddangos mor bwysig, mae'r ffilm hon yn gofyn y cwestiwn - a yw'r awyr agored Prydeinig i bawb? Mae'r ffilm yn seiliedig ar gyfweliadau sain a gymerwyd gan grŵp o ymgyrchwyr awyr agored benywaidd BPoC sy'n newid y stori. Mae’n ymateb emosiynol, yn ffilm farddonol a hybrid sy’n gweithio’n ymwybodol i dorri stereoteipiau, cydnabod trawma heb ail-drawiadu’r gynulleidfa ac ysbrydoli lens newydd ar yr awyr agored ym Mhrydain. Mae eu profiadau datblygol yn plethu naratif telynegol ehangach o hanes cymunedol a hanes a rennir at ei gilydd. Mae’n stori am ailgysylltu ac adennill – gan ddangos gweithrediaeth ysgafn yn torri’r status quo i greu tirwedd Brydeinig newydd. Gan weithio mewn tîm agos BPoC benywaidd ac anneuaidd gyda chyd-gyfarwyddwr/cyd-gynhyrchydd du a gwyn, mae'r ffilm yn ceisio cyflwyno lens newydd ar faterion sydd â gwreiddiau dwfn yn yr awyr agored yn y DU, i gynulleidfa gynhwysol.
BLUETITS yw’r ffilm ddogfen gyntaf fer a chyfarwyddol gan y ffotograffydd enwog o Gernyw, Katie Burdon. Mae'r ffilm yn dilyn y sylfaenydd Sian Richardson ac aelodau cynnar o'r grŵp nofio annwyl BlueTits, sefydliad sydd bellach â 6,000 o bobl. Yn daith o hunanddarganfyddiad a joie de vivre pur, mae BLUETITS yn ddathliad twymgalon a gonest o fenywod hŷn a’r gymuned sy’n dod â nhw at ei gilydd.
Mae Mr Windibank yn aros am ei apwyntiad 1 o'r gloch pan fydd pethau'n cymryd tro.
Wedi'i gosod ym Mhont-y-pŵl, gyda Sue Vincent a Catrin Stewart yn serennu, mae Smile yn sôn am fenyw yn ei phumdegau sy'n gorfod llywio ei ffordd trwy ymosodiad rhywiol, a rhywiaeth bob dydd cyrydol.
Mae mab mam a gefeilliaid yn cael eu gwrthod yn gymdeithasol oherwydd eu bod yn efeilliaid. Yn rhanbarth Mananjary ym Madagascar, mae yna gred boblogaidd bod gefeilliaid yn cario anffawd.
Yn nyffryn y Mynydd Du, rhaid i Aled gladdu ei dad, a helpu ei fam i ddod o hyd i heddwch. Yn ddieithryn mewn cymuned lofaol dynn, mae Bethan yn datgelu beth go iawn ddigwyddodd y noson y bu farw Llewelyn.
Mae Pierre, gohebydd a anafwyd yn dilyn damwain, yn dysgu gan gydweithiwr bod y ffilm o'i raglen ddogfen wedi diflannu. Mae'r olaf yn amau ei wraig o fod eisiau ei ladd i ddwyn ei waith. Yna mae Pierre yn penderfynu mynd yn ôl er cof amdano i ddod o hyd i'w wraig a gorffen ei raglen ddogfen.
Mae Danny, dyn ifanc o Gaerdydd, yn cael ei aflonyddu gan feddyliau am ei orffennol. Mae ei ffrind Sean yn ymweld ag ef a gyda'i gilydd maent yn cychwyn ar daith hiraethus. Maent yn beicio trwy'r dirwedd drefol i gefn gwlad maestrefol. Yma, mae gwir bwrpas eu hantur yn datgelu ei hun. Rhaid i Danny ddod i delerau ag atgofion anodd os yw am ddod o hyd i gau.
Yn hwyr yn ei fywyd, mae hen amserydd sarrug yn ei gael ei hun ar goll ar lyn yng nghwmni merch ifanc, sy'n ei holi am enw.
Archwiliad amrwd o natur ddad-ddyneiddiol bod yn ddigartref mewn dinas boblog. Y foment hon, y dad-ddyneiddio o fod yn ddigartref, yw craidd y naratif hwn. Mae’r stori yn ein harwain ni, Drew, ac yn cyflwyno pa mor unig y gall fod fel rhywun digartref. Sut mae cymdeithas wedi anwybyddu’r bobl hyn ac mae’n haws anghofio nad ydyn nhw yno neu smalio nad ydyn nhw’n bodoli.
Mae The Ultimate Samsara yn ffilm ffasiwn sy'n archwilio dilysrwydd hunaniaeth ddigidol mewn defodau Tsieineaidd hynafol, ac yn portreadu ffantasia digidol rhwng chwedlau gwerin, metaverse ac ailymgnawdoliad. Mae'n archwiliad o ddiwylliant, ffasiwn a hunaniaeth Tsieineaidd hybrid; Defnyddio gofod 3D i fynegi'r cysylltiad rhwng diwylliant traddodiadol Tsieineaidd a chymdeithas fodern ar gyfrifoldeb diwylliannol. Ymchwilio i hunaniaeth yn y metaverse trwy ailymgnawdoliad digidol a dawns Nuo hynafol.
Daeth YinShu, postmon ecsentrig ar draws merch o'r enw White Cherry ar y ffordd i ddosbarthu'r llythyrau. Roedd White Cherry bob amser yn disgwyl derbyn ei llythyr. Roedd hi fel petai'n aros amdano drwy'r amser. Cafodd YinShu ei chyffwrdd gan ei phenderfyniad a phenderfynodd ei helpu. Yn ystod eu cyfarfyddiadau dilynol, dechreuodd y ddau enaid unig deimlo rhywbeth cydymdeimladol yn ddwfn y tu mewn.
Cyfarfod Hunch. Yr Archarwr. Yn dod i'r adwy pan fydd gennych sblintiau ar eich asyn rhag eistedd ar y ffens. Comedi fer am ganlyniadau gwneud penderfyniadau perfedd i bobl eraill.
KITH gwlad gyfarwydd, lle y mae un yn ei wybod, yn gyfeillion, perthynasau. Mae KITH yn ffilm fer a gyfarwyddwyd gan Ruth Jones a gynhyrchwyd gan Holy Hiatus mewn cydweithrediad â People Speak Up, Llanelli. Mae'n cynnwys yr artist symud Indigo Tarran a'r gair llafar gan bedwar ar ddeg o awduron cymunedol o Orllewin Cymru. Mae KITH yn caniatáu mynediad i diroedd preifat bydoedd domestig a mewnol fel arfer; mannau lle mae llawenydd, clawstroffobia, bondiau, anhrefn, cariad, galar, argyfwng a cholled yn eistedd ochr yn ochr. Beth mae bod yn rhan o deulu yn ei olygu? Sut mae hunaniaeth rhywun yn newid pan fydd y teulu'n newid ac yn newid - pan fydd pobl yn gadael neu'n cyrraedd trwy enedigaeth, marwolaeth neu wahanu gwirfoddol/anwirfoddol? Sut mae treigl amser yn newid ein canfyddiad o ddeinameg teuluol? Beth mae'r lleoedd rydyn ni'n byw ynddynt yn ei olygu i ni? Pa destamentau creadigol allai fod i brosesau symud mewnol pwerus, dygnwch ac ildio i realiti newydd? Mae Kith yn gyfle i bobl gorllewin Cymru adrodd a rhannu hanesion eu bywydau. Mae KITH yn cael ei ffilmio yn nhirweddau ôl-ddiwydiannol a gwledig gorllewin Cymru
Mae Iggy, yn delio â cholled drasig diweddar rhywun nad yw hi wedi'i adnabod yn ddigon hir i alw ei phartner, ond mae rhywun a ddaeth, heb edrych amdano, yn ddigon pwysig yn dod yn fyd cyfan iddi am yr eiliad fer honno mewn amser. Y peth mwyaf cyfarfu Iggy erioed, cyn i neb arall ei wybod. Ei hoff beth, wedi ei gymryd i ffwrdd cyn y gallai hi byth yn wir yn ei deall. Mae Iggy bellach ar ôl i geisio cysylltu'r dotiau rhwng popeth a ddigwyddodd yn rhy gyflym yn emosiynol.
Portread agos-atoch o ddau gariad sy'n dioddef o ddementia a'u bodolaeth doredig, wedi'i osod ar draws tair llinell amser ac yn canolbwyntio ar stori garu wir, drasig Héloïse d'Argenteuil ac Abélard yn Ffrainc yn y 12fed ganrif.
Mae godinebwr sy'n darganfod ei stondin un noson bellach yn destun arddangosfa gelf y mae gan ei gariad docynnau iddi. Rhaid iddo ddinistrio'r gwaith celf cyn iddo ddinistrio ei berthynas.
Ar noson lawog o aeaf ar droad y ganrif, mae'r teulu Gwyn yn aros am eu gwestai cinio. Mae Sarjant-Major Morris newydd ddychwelyd o ddau ddegawd fel milwr yn gwasanaethu yn India. Mae ei hen ffrind Mr. White yn awyddus i glywed straeon am ei deithiau egsotig... ond nid y straeon sydd ganddo am dirluniau tramor y mae Mr. White am i'w deulu glywed amdanynt. Mae'r Sarjant-Major yn cario tlysau gydag ef: bawen mwnci melltigedig a gafodd dramor. Cafodd ei felltithio gan hen fakir a gall roi tri dymuniad i'r perchennog. Er eu rhybuddio i gyd o'r cwymp a ddigwyddodd i bawb a fynnai, mae'r teulu Gwyn yn ystyried cymryd eu siawns. Ai hud ydyw? Melltith? Neu gyd-ddigwyddiad pur?
I orfodi mwy o ormes ac ataliaeth, mae'r pŵer dyfarniad wedi gwneud rhywbeth i'w anghydffurfwyr eu bod yn anadlu mwg allan pan fyddant yn anadlu, a rhaid i'r asiantau gymryd pobl o'r fath i'r ddalfa lle bynnag y deuant o hyd iddynt. Yn anymwybodol o'r gyfraith, mae dyn yn cyfarfod ag un o'r anghydffurfwyr ac mae'n newid cwrs ei fywyd, nes iddo benderfynu ymfudo i wlad well gyda'r anghytuno am fywyd gwell.
Mae Selkie yn ffilm fer ddistaw ac actio byw ffantasi a ysbrydolwyd gan chwedl chwedlonol Albanaidd enwog. Stori ddramatig deimladwy, mae'r ffilm ei hun hefyd yn sefyll fel alegori drosiadol i'r gorbysgota presennol yn nyfroedd yr Alban. Gyda Steven Cree (Outlander, Discovery of Witches) a Joanna Vanderham (What Maisie Knew, The Paradise, The Control Room)
Wedi'i addasu o'r stori fer arobryn "Beneath the Cracks," mae Tomato Soup yn dilyn dyn digartref llwglyd, sy'n meddwl bod ganddo guriad bywyd, ond dim ond celwydd y mae'n ei ddweud wrth ei hun yw hynny i gyd. Ar ôl amgylchynu dinas y mae'n ei hadnabod yn rhy dda, mae'r newyn yn suddo i mewn. Mae'n cwrdd â bachgen, hefyd yn amddifad, sy'n adnabod cyflwr y dyn, a'r ddau yn taith gyda'i gilydd, gan roi gobaith i'w gilydd mewn sefyllfa anodd.
Mae bywyd Alex wedi dod i ben gyda'i fod yn teimlo ar yr ymyl, yn sefyll ar binacl yr Arfordir Jwrasig. Yn anhygoel o dorri lan, mae ar fin gwneud rhywbeth gwirion- yna dyn rhyfedd o gyfarwydd yn ei holi am bysgota.
Rhaglen ddogfen fer sy'n ein galluogi i dreulio amser gyda phlentyn yn ei arddegau ar anterth y pandemig, ac ar yr eiliad aruthrol o ddod i oed gyda'i iechyd meddwl. Mae eiliadau gonest o wirionedd amrwd mwyaf, a'r adroddwr yn chwaer hŷn, yn cyfuno i roi cyfrif i lawr i'w symudiad addysgol i'r Unol Daleithiau.
Stori wir am ramant annhebygol ym 1982 mewn cystadleuaeth disgo yn Mysore, India.
Mae byd actor yn cael ei gwestiynu wrth iddo ddechrau datod, gyda'i rolau yn cymryd mwy o doll emosiynol a meddyliol sy'n llithro i'w fywyd teuluol - yn fwyaf nodedig gyda'i ferch ifanc hyper-empath sydd newydd gael diagnosis.
Mae Oakley yn gweithio yn ei sinema leol, wedi'i orchuddio gan y diflas o ddydd i ddydd. Un prynhawn mae'n dod o hyd i ffôn anghofiedig ac yn dysgu am ddigwyddiad troseddol canfyddedig ar fin digwydd. Rhaid iddo benderfynu p'un ai i redeg … neu sefyll.
Daw teulu i delerau â cholled drasig, gan archwilio'r goblygiadau seicolegol ac ymarferol. Mae’n codi ymwybyddiaeth o fater cymdeithasol iechyd meddwl nad yw’n cael ei adrodd yn ddigonol mewn lleoliadau gwledig a sut mae sgyrsiau am deimladau yn atal troellog tuag at hunanladdiad.
Mae casglwr sbwriel heb ei gyflawni, sy'n chwilio am yr ystyr yr ymddengys ei fod yn ddiffygiol erioed yn ei fywyd, yn pryderu'n fawr am sefyllfa ddomestig gyfnewidiol yn y fflat cyfagos.
Mae Cwnt Jones, gweithiwr cyngor sydd wedi gorweithio, yn prynu cynorthwyydd A.I personol i helpu i wneud ei fywyd yn beta.
Mae balerina ifanc yn gobeithio gweld anwylyd pell yn ei datganiad sydd i ddod.
Mae Rhodri, ein prif gymeriad, yn mynd ati gyda’i ddyletswyddau ffermio gyda’r wawr. Yn ddiweddarach y bore hwnnw, mae'n chwifio ei wraig a'i blentyn i ffwrdd yn y car wrth iddynt fynd allan am y diwrnod. Yn fuan wedyn, wrth i Rhodri fod allan yn gyrru ei dractor mewn cae cyfagos, mae'n gweld car yn agosáu. Mae'r meysydd parcio gyferbyn â'r ffermdy ac mae dyn yn mynd allan ac yn cerdded ar draws y cae i gyfeiriad Rhodri. Wrth iddo nesáu at y tractor gwelwn fod y dyn wedi'i gleisio a'i waedu. Dyma Rhys, brawd iau Rhodri. Mae Rhys yn mynnu cael benthyg dryll, ac mae ef a Rhodri yn mynd i ffrae. Yn ystod eu dadl cawn wybod i Rhys gael ei guro y bore hwnnw gan ŵr o’r enw Gavin Huntley, y mae arno swm sylweddol o arian. Mae Rhys yn datgelu, ar ôl methu â thynnu’r ddyled oddi arno, fod Gavin wedi bygwth dod i geisio taliad ar y fferm. Yn union wedyn, mae Rhodri yn sylwi ar lori codi gwyn yn goryrru tuag at y fferm yn y pellter. Gan sylweddoli'r perygl, mae'n cydio yn ei frawd ac yn ei orymdeithio i ysgubor gyfagos, lle mae'r cabinet dryll wedi'i leoli. Unwaith y tu mewn i'r sgubor, mae Rhodri yn rhoi cyfle i Rhys gymryd y dryll, ond mae Rhys yn ei botelu, gan adael Rhodri i gael trefn ar lanast ei frawd ar ei ben ei hun. Mae'n cydio yn y dryll ac yn mynd tuag at y ffermdy. Gavin yn tynnu i fyny o flaen y ffermdy. Mae Rhodri'n bygwth Gavin â'r dryll, sy'n ymddangos yn ddigyffro. Yn ystod eu safiad, clywn fod Rhys wedi bod yn dweud celwydd wrth ei frawd : dywedodd wrth Gavin ei fod yn berchen ar hanner y fferm, yn ôl pob tebyg i ddod allan o guriad pellach, pan adawyd y fferm yn gyfan gwbl i Rhodri gan Mr. y tad, ar gyfrif Rhys yn annibynadwy. Mae Gavin yno i hawlio ei gyfran yn y fferm fel taliad am ddyled Rhys. Gan benderfynu nad yw Rhodri yn peri unrhyw fath o fygythiad difrifol, mae Gavin yn mynd allan o'r car ac yn cerdded tuag ato, gan fynnu ei fod yn rhoi'r gwn i lawr. Gan deimlo bod ei fferm, ei wraig a’i blentyn mewn perygl difrifol, a chyda rhuthr o waed i’r pen dan bwysau dwys, mae Rhodri’n tynnu’r sbardun, gan ladd Gavin yn syth bin. Mae Rhys yn ailymddangos o ble mae wedi bod yn cuddio ac yn ceisio cymryd rheolaeth o'r sefyllfa, gan gyfarth gorchmynion at ei frawd. Wedi’i lethu gan emosiwn, mae arswyd Rhodri at yr hyn y mae wedi’i wneud yn troi’n gynddaredd gyda’i frawd, y mae ei weithredoedd wedi dod â chymaint o anhrefn i’w stepen drws unwaith eto. Rhodri yn codi'r dryll i ben ei frawd; Mae Rhys yn wynebu'r ffordd arall ac nid yw'n ymwybodol. Torri i ddu.
Mae Jeremy Brandt yn asiant ar genhadaeth i atal dyn â dyfais sy'n cynnwys botwm na ddylid ei wthio -- ond sydd wedi bod -- gan arwain at ymlid helaeth. Mae hyn yn arwain at frwydr drydanol, yn erbyn ei gilydd ac yn y pen draw am ateb i'r her fwyaf y gall unrhyw un ei hwynebu. Mae'r ffilm hon yn chwarae'n glyfar â genre yn y fath fodd fel bod cynulleidfaoedd yn cael eu gadael yn trafod goblygiadau'r stori ymhell ar ôl ei gwylio. Mae'n ddiogel i ddweud: mae hon yn ffilm RHAID I CHI EI GWELD I'R DIWEDD IAWN.
'MUDLARK' Stori chwerwfelys wedi'i gosod yng Nghymru Oes Fictoria, yn tynnu ar lên gwerin a hanes Cymru, yn adrodd hanes plentyn amddifad sy'n chwilota ar lannau'r afon ac yn cael ei gymryd i mewn gan bysgotwr eog gweddw.
Mae Jen yn ceisio mynd o gwmpas ei threfn ddyddiol, ond mae realiti'r hyn y mae wedi'i wneud yn dechrau dal i fyny â hi.
Mae dau blentyn saith oed yn trafod eu bywyd ar ôl ysgol heb oruchwyliaeth oedolyn, sy'n araf bach yn tynnu'n ôl at eu diniweidrwydd.
Mae'r hanes hwn yn crynhoi'r hyn a brofais rhwng gwanwyn a haf y flwyddyn arbennig honno pan ddaeth yr holl weithgareddau dynol a materol i ben. Roeddwn wedi encilio i'm llety coedwig ucheldirol i ffwrdd o'r ddinas, a thra roeddwn yn pentyrru yno gan osgoi cyswllt dynol, yr wyf yn chanced ar dystiolaeth o greaduriaid dirgel yn fy iard. Felly gosodais gamera gwyliadwriaeth, a oedd, er mawr syndod, wedi dal delweddau o fodau dynol bach tua 15 centimetr o uchder. Fe wnes i eu henwi'n “pukkulapottas” a dilyn eu gweithgareddau bob dydd gyda fy nghamera, ond wrth i'r gwanwyn droi at yr haf a phobl ddechrau symud o gwmpas eto, collais fy ngallu i'w gweld. Mae'r profiad hwn wedi fy ysgogi i ofyn y cwestiwn a yw holl wirioneddau'r byd hwn wedi'u cyfyngu i'r hyn y gall ein llygaid ei weld.
Mae artist yn mynd y tu hwnt i'r rhuthr presennol yr ydym yn byw ynddo ac yn paentio paentiad wal pum can metr sgwâr a fydd yn ysbrydoli cyfansoddwr caneuon sydd wedi'i rwystro'n greadigol. Ffilm fer sy'n hawlio grym synergetig celf a diwylliant.
Mae dau ffrind sydd wedi ymddieithrio yn dod at ei gilydd ac yn ceisio ailgynnau eu cyfeillgarwch a fu unwaith yn wych ond mae’r galar a’r euogrwydd yn dilyn marwolaeth eu ffrind plentyndod yn achosi tensiwn.
**Premier DU - GŴYL FFILMIAU Manceinion 2023** ** PREMIERE EWROP - BRITISH SHORTS BERLIN 2023** **DETHOLIAD SWYDDOGOL - GŴYL FFILMIAU BEESTON 2023** **DETHOLIAD SWYDDOGOL - KINO LLUNDAIN 2023** Mae menyw ifanc yn dod yn fwyfwy cysylltiedig â chorff tacsidermaidd cath ei chyd-letywr. Comedi dywyll yn serennu Will Gao (Heartstopper/Netflix), Josie Charles ac yn cynnwys llais Hugh Bonneville (Downton Abbey, Notting Hill). Cynhyrchwyd y ffilm fer gan Rasp Films a gafodd ei henwebu am BAFTA yn 2021 am eu Lucky Break byr.
Yn ei ardd yn Giverny, mae Claude Monet yn colli ei ysbrydoliaeth ac yn cael ei gyflogi gan ei ffrind Georges Clémenceau i gyflwyno wyth panel addurniadol mawr. Mae garddwr ifanc yn dangos iddo lyfrau braslunio ei frawd sydd wedi mynd i'r blaen. Arswyd yr hyn y mae'n ei ddarganfod, gwrththesis perffaith ei waith, fydd y man cychwyn ar gyfer ei aduniad ag ysbrydoliaeth.
Mae torri'n rhydd yn naid ffydd Yn Llundain lled foddi yn 2053, mae pencampwr y byd hoverboard sy'n teyrnasu yn cael ei hun yn y carchar mewn fflat uchel moethus gan ei rheolwr rheoli. Mae caredigrwydd dieithryn yn caniatáu iddi ffoi mewn dihangfa feiddgar ac ansicr - ond nid yw popeth yn mynd yn ôl y bwriad. A all technoleg echdynnu cof newydd helpu i'w hachub rhag marwolaeth benodol? ***** Mae'r rhan fwyaf o FLITE wedi'i animeiddio. Dim ond i ffilmio wynebau’r actor mewn rhai ergydion oedd y weithred fyw a ddefnyddiwyd, yna rhoddodd y Cyfarwyddwr yr wynebau gweithredu byw hynny ar y bodau dynol digidol a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur. Cafodd y dilyniant agoriadol (yn y swît ymchwilwyr cof) ei saethu'n fyw - mae popeth arall yn animeiddiad.*****
Ffilm fer Gomedi yw Sliced Bread lle dychmygwn sut olwg fyddai ar fyd pe na bai Sliced Bread erioed wedi’i ddyfeisio – a beth fyddai’n digwydd yng nghymdeithas yr 21ain Ganrif pe bai’n sydyn.
"Yma rydyn ni'n eich dysgu chi i sefyll mewn cariad, yn hytrach na syrthio ynddo" Mae PRAGMA yn gomedi ramantus ddi-guro, wedi'i gosod mewn Rhaglen Partneru Ôl-raddedig, a arweinir gan ymarferydd blaenllaw'r byd mewn cariad cynaliadwy. Dilynwn ein prif gymeriad Willow ar gyfres o asesiadau cydnawsedd hynod o ddwys a arweiniwyd gan Dr Francis (Nick Mohammed) gydag ymosodiad gwarthus ar gyfer ceiswyr gwarthus. Gadewir hi rhwng craig a lle caled gan ofyn y cwestiwn eithaf iddi ei hun; a ddylech chi ymddiried mewn gwyddoniaeth neu ymddiried yn eich calon (neu gadewch i ni fod yn onest ... llosgi lwynau)?
Ffilm fer am ddyn oedrannus Iddewig sy'n mynd i'r synagog i wneud cyffes.
Wrth i'r Ail Ryfel Byd ddirwyn i ben, rhaid i forwr ar fwrdd llong ar Gefnfor India wneud ei ddyletswydd. Rhaid cadw gwyliadwriaeth, sganio'r gorwel am grefft y gelyn a llwybrau swigod torpidos marwol, a lansiwyd gan longau tanfor llechwraidd. Wedi'i boeni a'i greithio gan wrthdaro a cholli cyd-longwyr, tasg ein morwr yw'r Gwylio Ganol, neu oriawr y fynwent, fel y mae hen forwyr yn ei alw. Ond, wrth iddo fynd o gwmpas ei ddyletswyddau, yn oriau mân y bore, mae ei drefn yn cael ei chwalu gan gyfarfyddiad a allai roi hwb i gydbwysedd ei gyflwr meddwl bregus.
Pan mae bywyd yn cynllwynio’n greulon yn erbyn dyn sydd â phopeth i fyw iddo, mae’n teimlo gorfodaeth i dorri i fyny gyda’r ddynes y mae’n ei charu oherwydd ei fod yn ei charu yn fwy na bywyd ei hun. Mae In Another Life yn ffilm am ddewisiadau, cariad dwys ac aberth eithaf.
Yn ystod ei hysgariad, mae Marina gyda'i mab yn dod yn ôl i fyw gyda'i mam, a bu bron iddi beidio â siarad â hi ers gorffen yr ysgol. Mae Anna, y fam, yn ceisio siarad â hi i aros gyda hi yn barhaol, ond mae Marina yn gwrthod yn bendant. Yn ei hymgais i ddeall y rheswm dros wrthwynebiad ei merch tuag ati, mae Anna’n darganfod bod eu camddealltwriaeth a’u gwrthdaro cudd yn llawer trochwr nag y gallai ddychmygu.
Lobi gwesty yn Depression America yw'r croeshoeliad lle mae meddw gwych, adfeiliedig yn brwydro yn erbyn ei gythreuliaid un tro olaf. Mae'r stori wir hon yn datgelu beth sy'n digwydd ar y diwrnod y mae Bill Wilson yn gwrthod diod ac yn creu Alcoholics Anonymous.
Mae Ryan De Vries, canyoner proffesiynol, yn dod ar draws profiad bron â marw yn geunentydd De Utah. Ar ôl y ddamwain, mae ei ffrindiau a'i deulu yn dyst i berson sydd wedi newid wrth i Ryan frwydro ag ef ei hun oherwydd y trawma a achosir ganddi - sy'n llethu ei fywyd bob dydd. Mae'r rhaglen ddogfen yn amlygu brwydrau Ryan ar ôl colli ei hunaniaeth, ynghyd â'r gwahaniaeth yn ei daith o adferiad corfforol, iachâd meddwl, ac adfywiad emosiynol, a sut maent yn effeithio ar ei gilydd.
Yn awyddus i ddathlu'r 4ydd o Orffennaf, mae grŵp o ffrindiau ifanc du a Latino yn profi cyfarfyddiad heddlu sy'n chwalu ystyr y gwyliau.
Mae A PERFFECT LOVE yn ffilm ddogfen fer wir fywyd, ysbrydoledig am freuddwyd un teulu i fabwysiadu plentyn ag anghenion arbennig o Tsieina. Wyth mlynedd a chwe phlentyn ag anghenion arbennig yn ddiweddarach, mae’r teulu’n ymdopi â’r brwydrau bob dydd o ddod â dau fyd a diwylliant at ei gilydd i ffurfio cwlwm tragwyddol â chariad fel y tei sy’n eu clymu ynghyd.
Mae’r chwiorydd Jess a Maddie sydd wedi dieithrio yn dychwelyd i Red Lake, yn galaru am farwolaeth eu tad. Wrth i densiynau godi a'r nos ddatod, mae Jess yn darganfod bod rhai chwedlau'n real a bod drwgdeimlad yn wir yn gallu magu anghenfil.
Mae Llundain yn cael ei brawychu gan oruchafwyr gwyn Cristnogol. Tra bod dyn toredig yn cael ei baratoi ar gyfer yr ymosodiad nesaf, mae bachgen o Brixton yn gweld y byd mewn ffordd wahanol. Ond gall gweld pethau'n wahanol fod yn beryglus.
Mae hen ddyn yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd. Mae'n methu ag achub ei farwolaeth yn fuan, gyda dim ond ychydig o Rwpi yn ei boced gallai nôl meddyginiaeth neu fwyd, byth y ddau. Mae gwaith yn anodd dod heibio, nid yw'r hen ddyn newynog yn edrych fel llafurwr galluog. Mae pethau'n ddifrifol nes iddo faglu ar fodd annhebygol o oroesi, ond mae cost i hyn. Mae angen iddo roi ei gydwybod yn y fantol am ychydig yn unig tamaid. Mae trychineb yn taro a gall yr hen ddyn elwa ohono. Nid yw diymadferthedd ac anobaith yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y da a'r drwg ond nad ydynt yn oddrychol cywir ac anghywir? Daw helynt mewnol a chyn bo hir mae newyn yn gwrthdaro ag euogrwydd. Gyda’r bwyd ar ei blât yn y fantol, beth fydd yn pwyso’n drymach, ei newyn neu ei euogrwydd?
O glogwyni Cymru, i islawr MI6, i ffermdy yn Wisconsin, mae "A Question of Service" yn dilyn Joseph, dehonglydd MI6...a all fod yn ysbïwr Rwsiaidd neu beidio. Mae drama deuluol Joseph, tensiwn mewnol, a pherthynas gymhleth gyda'i fos yn datgelu y gall bagiau personol fod yr un mor gymhleth â chytundeb ysbïo sydd wedi mynd o chwith.
Mae dyn ifanc yn dogfennu llinell gyfrif gyda phob chwinciad nes iddo benderfynu bod angen iddo ddod o hyd i ateb i'r broblem. Mae hyn yn ei anfon i daith oesol lle mae bywyd i dynnu ei sylw gan obeithio un diwrnod sylweddoli nad yw ei blincio bellach yn rheoli ei ymwybyddiaeth.
ANGHOFIEDIG Stori wir am ddau filwr elitaidd wedi'u hanafu'n ddifrifol yn y llinell ddyletswydd. Mae “Unconquered” yn olrhain eu taith ysbrydoledig o ddyfnderoedd anobaith i dorri cadwyni anafiadau sy'n newid bywyd i godi eto.
Mae grŵp di-ofn o ferched ifanc yn cyflawni eu dyletswydd fel profwyr blas i Adolf Hitler.
Mae’r ysgrifennwr sgrin teledu arobryn Beth Cresswell wedi darganfod yn ddiweddar fod Jake Chambers, seren ei chyfres boblogaidd, The Package, eisiau gadael. Wrth ffilmio ei drydydd tymor, mae The Package yn anadnabyddadwy o'i gweledigaeth wreiddiol ac mae Jake yn chwarae ystrydeb cerdded o wrywdod sydd bob amser yn cael y ferch. Mae'r cyd-grëwr, Kate Vernal, yn mynnu bod y gwylwyr eisiau rhamant. Mae hyn yn gwaethygu Beth sy’n mwynhau bod yn sengl a bywyd tawel – Bywyd sy’n cael ei amharu ar ymddangosiadau ar hap yn ei chartref gan ei phrif gymeriad, Rhys Buxton. Mae gan Beth a Rhys berthynas gymhleth, heb ei helpu gan ei fflans o'r gorffennol gyda Jake a'i theimladau cymysg ynghylch a yw am i The Package barhau. Mae Rhys wedi syrthio mewn cariad â Jane Maxwell, cymeriad newydd mae Kate wedi ei greu i dawelu Beth a rhoi perthynas fwy ystyrlon iddo. Mae Rhys wedi dechrau mynd â Beth i fyd ffuglen Y Pecyn lle mae hi'n darganfod ei bod hi'n dod yn Jane. Pan mae Rhys yn darganfod bod Jake eisiau seibiant glân ac wedi gofyn am gael ei ladd, mae'n ceisio perswadio Beth i newid y sgript a chaniatáu iddo gael ei ddiweddglo hapus gyda Jane.
Ar noson sgil eu mam, mae tair chwaer sydd wedi ymddieithrio yn rhannu cartref eu plentyndod dros bot o de madarch hud tra bod cyfrinach deuluol yn berwi i’r wyneb. Stori am dengarwch y cof, trawma claddedig, bwyd... a seicedelig.
Mae Yamasaki yn ddyn â phersonoliaeth ffiniol, yn methu â chysylltu â'r gymdeithas y mae'n suddo'n ddyfnach i'r gwagle a dod o hyd i'w ddiwedd mewn ffordd hyfryd.
Mae ffansiwr colomennod cerddorol, yn gaeth mewn tref fechan, yn dod o hyd i ymdeimlad newydd o ryddid trwy ei adar.
Mae tair chwaer mewn tyddyn tlawd yn gwneud awgrym direidus i dirfeddiannwr cyfoethog, gan danio ei uchelgais maleisus.
Mae gweithiau Shakespeare yn oesol - mae'r ffilm hon yn profi hynny! Wedi'i ddyfarnu gyda'r Sêl Gymeradwyaeth "Argymhellir yn Uchel" rhagoriaeth uchaf yr FBW, awdurdod ffederal yr Almaen ar gyfer gwerthuso a graddio ffilm a chyfryngau. "Sut allwch chi roi trosolwg o waith yr athrylith lenyddol unigryw hwn i'r grŵp targed a grŵp oedran heb gael eich llethu mewn darlithoedd hirwyntog ar ddamcaniaethau barddoniaeth a drama? Mae'r gwneuthurwr ffilmiau a'r artist Hannes Rall wedi troi'r ystyriaeth hon yn un yn fyr iawn ac eto am yr union reswm hwnnw ffilm animeiddiedig mor wych.(...) Maen llwyddo i ddarlunio dramâu enwocaf y bardd mewn modd adnabyddadwy yn syth gyda delweddau unigol syn llifo yn ddeinamig i mewn iw gilydd.Grist, ddifyr a chydlynol gan Shakespeare. mewn tua 3 munud."
Mae Abia (18) a’i gŵr Tareq (40) yn ffoaduriaid o Syria, yn byw yn yr Iorddonen. Mae Abia yn chwilio’n daer am iachawdwriaeth rhag gormes y briodas drefnedig a sarhaus…
Mae Jac, llanc 17 oed dadrithiedig o ochr anghywir y traciau, yn cael ei hun mewn ystafell holi gyfarwydd, ond gyda ditectif anghyfarwydd.
Pedwar ffrind yn penderfynu gwylio clasur Sergio Leone gyda Pizza. Daw'r dafell olaf ohoni yn wrthrych eu dymuniad. Stori am drachwant yn null sbageti gorllewinol. Comedi
Mae'r mab, sy'n methu dod i delerau â galaru am golli ei dad, yn penderfynu rhoi trefn ar ei eiddo personol. Ymhlith dillad, cofroddion a hen ffotograffau, daw o hyd i lawysgrif o gerdd, sy'n mynd ag ef i mewn i stori argraffiadol am ddeigryn sy'n ymddangos ym mywyd pob person.
Mae LDN 51.5072N 0.1276W yn archwilio dylanwad y Chwyldro Diwydiannol trwy greiriau pensaernïaeth yn Llundain, gan adlewyrchu'r effeithiau y mae technoleg wedi'u cael ar drawsnewid syniadau traddodiadol o waith, cymuned a hunaniaeth.
Heddiw, mae pobl yn derbyn llythyr dod i ben bythefnos cyn iddynt farw. Mae Mark yn ei chael hi'n anodd dod i delerau â'r newyddion am ei lythyr dod i ben.
Mae hon yn stori hanner mympwyol, hanner dirgelwch am fenyw ifanc fewnblyg sy'n edrych i wneud ffrindiau newydd trwy fynychu clwb llyfrau gwahoddiad agored yn Oakland, California. Mae'r ensemble yn cynnwys gwesteiwr ecsentrig sy'n byw yn ei siop lyfrau, a sawl cwpl ifanc hynod ddoniol. Pan mae’r aelod newydd tawel yn agor i fyny am ei noson hudolus gyda dyn golygus o Brydain, mae’n troi rhediad y felin yn cyfarfod yn nofel ddirgelwch go iawn. Daw'r drydedd act i ben gyda gwrthdaro cythryblus rhwng y "bonheddwr" Prydeinig a chriw hyfryd clwb llyfrau Oakland.
Pwy oedd Tilly Losch? Dawnsiwr, artist, coreograffydd, cariad, gwraig, awen … Mae Tilly yn ymddangos yn niwl, yn cael cip ar gornel y llygad, yn dawnsio i mewn ac allan o ffocws. Mae Because Goddess is Never Enough yn archwilio natur swil a thameidiog bywyd Tilly ac yn dwyn i gof ysbryd y 1920au–40au pan oedd hi ar frig ei henwogrwydd. Roedd Tilly Losch yn ddawnsiwr o Awstria a weithiodd gyda choreograffwyr ac artistiaid blaenllaw ac arloesol yn y DU a’r Unol Daleithiau, o’r West End i Hollywood. Roedd hi hefyd yn goreograffydd yn ei rhinwedd ei hun, a drodd at beintio yn ddiweddarach. Mae'r ffilm yn ymwneud â hunan-werth, yr hunan dilys, a hygrededd merched creadigol - roedd Losch yn rhywun a gafodd ei hecsbloetio ar adegau ond eto'n benderfynol o gynnal ei llwybr ei hun er gwaethaf y rhwystrau a oedd yn amlwg iawn yn ei chyfnod. Mae'r tebygrwydd rhwng Losch a'r ffordd y mae merched yn dal i gael eu portreadu yn yr 21ain ganrif trwy lens y cyfryngau a chan gymdeithas yn ffurfio datganiad pwerus sy'n procio'r meddwl am hunaniaeth fenywaidd. Mae’n amlygu pa mor bell y mae menywod wedi dod mewn 90 mlynedd, ac eto pa mor bell y mae’n rhaid iddynt fynd eto i gael cydnabyddiaeth a gwir annibyniaeth. Mae ‘Oherwydd nad yw Duwies byth yn ddigon’ yn gofyn cwestiynau am fywgraffiadau merched (a’u bywydau cymhleth!) sy’n disgyn i’r troednodiadau, ar goll o hanes gan fod cymaint o straeon merched, yn cael eu gweld trwy lens patriarchaidd yn unig, yn goleuo ac yn adennill straeon merched.
Ffilm gyntaf o drioleg am y Schwarze Pädagogik, mae Domestication yn archwilio trais yn y cartref gan anelu at ddod o hyd i'w wreiddiau a chan ddechrau o'r cysyniad o 'ufudd-dod', mae'n dangos, trwy iaith ddychmygus, effeithiau mewnlifiad addysg ormesol ar a perthynas cwpl. Mae Domestication wedi'i gomisiynu a'i gynhyrchu gan In Between Art Film ar gyfer y prosiect Mascarilla 19 - Codes of domestic violence.
"Ni yw'r hyn rydyn ni'n ei guddio" Yn ystod ing y pandemig cynnar yng nghornel maes parcio tanddaearol tywyll, mae tad ifanc cythryblus yn gadael ei blentyn cysgu ar ei ben ei hun yn y car. Mae gwraig arswydus yn ymyrryd.
Mae'r athro newydd, Mike, yn poeni na fydd ei ddosbarth newydd yn gallu gweld y tu hwnt i'w anabledd ond mae'n sylweddoli'n fuan fod ganddo yntau wersi i'w dysgu.
Mae’r pedair elfen daear, aer, tân a dŵr, yn cyfarfod â’i gilydd mewn coedwig hynafol i ddathlu canol haf. Mae eu bywydau yn newid am byth wrth iddynt gael eu llygru gan y byd newydd o'u cwmpas.
Wedi’i gosod yn dilyn damwain angheuol, mae The Space Between yn edrych ar daith yr enaid ar ôl iddo adael y corff, a’r unig gwestiwn sy’n aros i bob un ohonom yw, ‘A wnaethom garu yn dda?’ Pan ddeffrodd Alice a’i nain, Pearl, y bore yma, doedden nhw ddim yn gwybod efallai mai heddiw fyddai eu olaf. Wnaeth Steve ddim chwaith, pan aeth ei gar i mewn iddyn nhw ar groesfan sebra... Fel pe baent yn deffro o freuddwyd gydol oes, maent i gyd yn cael eu hunain mewn lle rhyfedd cyfarwydd. Wedi’u harwain gan ffigwr caredig ac enigmatig, cânt eu harwain ar daith gerdded ôl-syllol trwy goedwig wyllt eu bywydau blaenorol i ddrws dirgel, lle mae’n rhaid iddynt wynebu a chofleidio beth bynnag sydd y tu hwnt i...
CYSGU Y NOS Y Rhaglen Ddogfen CRYNODEB Mae ‘Iravin Nizhal Making’ yn ffilm ddogfen arddull, sy’n rhoi golwg yn y sedd flaen o’r brwydrau a’r heriau y tu ôl i greu Ffilm Ergyd Sengl Afreolaidd Gyntaf y Byd Iravin Nizhal. Gyda throsleisio gan ei awdur, cyfarwyddwr, cynhyrchydd a phrif actor Radhakrishnan Parthiban, mae gan y ffilm luniau tu ôl i'r llenni, lluniau o'r ffilm ei hun a chyfweliadau ei chast a'i chriw. Ffilmiwyd yr ymdrech arloesol hon trwy set enfawr yn cynnwys 59 set-ups, gyda dros 300 o actorion yn cynnwys plant ac anifeiliaid, 150 o dechnegwyr, gwisgoedd niferus a newidiadau colur, 50 mlynedd o gyfnodau amser, effeithiau arbennig fel glaw a thân, i gyd. wedi'i goreograffu'n hyfryd mewn un ergyd a'i gyflawni ar ôl 90 diwrnod syfrdanol o ymarferion. Er gwaethaf ymarferion niferus, roedd nifer o syrpreisys a heriau yn codi i'r criw y bu'n rhaid iddynt eu goresgyn gyda byrfyfyr a chreadigrwydd. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn profiad emosiynol y criw o roi’r gorau i gamp aruthrol a chymer rhif 23 yw’r ffilm olaf, profiad ‘erioed o’r blaen’.
Mae ysgrifennwr ysbrydion llwyddiannus yn cael trafferth dod o hyd i’r geiriau ar gyfer molawd ei dad-cu pan fydd ysbryd direidus Taid yn dychwelyd i roi cyngor iddo.
Mae Lily, gweithiwr rhyw ifanc, yn cael trafferth gyda'r pwysau o orfod cefnogi ei mam sydd wedi'i hanafu, Dawn, sydd newydd wella ar ôl llawdriniaeth. Mae eu pwysau ariannol a’i pherthynas sydd eisoes dan straen gyda’i mam yn faich aruthrol i’w ysgwyddo. O ganlyniad, mae Lily yn ffurfio cwlwm agos â chyd-weithiwr rhyw, Queenie, i chwilio am reddf y fam sydd wedi bod ar goll o'i bywyd. Pan mae Dawn yn darganfod proffesiwn Lily, mae gan y ddau ddadl danbaid. Ond pan ddaw punter yn ddig ac yn dreisgar tuag at Lily, mae Dawn yn ymyrryd ac yn achub ei merch. Dyma drobwynt yn eu perthynas wrth i Lily a Dawn gymodi a ffurfio cwlwm clos, gan ddangos pa mor gryf yw eu perthynas er gwaethaf eu hamgylchiadau anodd.
Nid oes unrhyw eiriau i ddynodi'r harddwch sy'n bodoli o fewn eiliad unigol.
Mae perthynas tad merch yn cael ei phrofi wrth i Dad yrru Lucy i gael ei herthyliad ac mae'r ddwy yn dawnsio o gwmpas yr hyn y gallai ei dyfodol ei gynnwys. Wrth iddyn nhw gyrraedd y clinig, mae Lucy yn troi at ei Thad am atebion - ond nid ei benderfyniad ef yw ei wneud. Mae taith car syml yn dod yn daith i fod yn oedolyn i Lucy wrth iddi wynebu dewisiadau anodd, y mae'n rhaid iddi eu gwneud ar ei phen ei hun yn y pen draw.
Mae gan Penny ei siâr o gythreuliaid, ac mae hi ar fin cymryd un arall. Er gwaethaf ei hanallu i chwarae, mae gan Penny freuddwydion mawr o ddod yn chwaraewr bwyell gorau'r byd. Ar ôl dwyn un o siop hen bethau, mae'n penderfynu ei dorri i mewn yn y bar pync lleol y mae'n ei fynychu. Nid yw pethau'n mynd yn dda iawn, ac mae Penny yn gorffen wyneb i waered yn y lôn ar ôl cael ei thaflu allan gan y perchennog. Mae presenoldeb tywyll yn dod ati gyda chynnig: mae Penny yn rhoi'r gorau i dri enaid, a'i holl freuddwydion yn dod yn wir
Mae'r sielydd 84 oed, Ceri, wedi colli ei ŵr i ganser a'i allu i chwarae i strôc wanychol. Mae ei fywyd diflas yn cael ei dreulio mewn unigedd, heblaw am ymyrraeth gofalwyr asiantaeth a chysur ei I-pad. Gan achub ar y cyfle a ddaw yn sgil prinder staff gyda'r nos, mae'n defnyddio Grindr i wahodd Iestyn, bachgen rhent 20 oed, i ymweld. Er mawr syndod i Ceri, mae Iestyn yn Feiolinydd mewn conservatoire cyfagos sy’n cynnal ei hun trwy waith rhyw. Mae gwerthfawrogiad o gerddoriaeth gerddorfaol gyfoes yn eu clymu ar unwaith; ond pan ddaw’n amser dechrau busnes, rydym yn gweld bod Ceri’n chwilio am brofiad gwahanol iawn i’r un roedd Iestyn wedi disgwyl ei ddarparu.
Mae dau gyn-filwr Frontier yn mynd ar bererindod i diriogaeth anhysbys i wynebu'r gorffennol tywyll sy'n eu poeni.
Yn ystod ychydig eiliadau cyntaf The Windmill of Death, mae dau frawd yn dod o hyd i arwydd person coll diddorol, wedi’i bostio gan y dyn coll ei hun. Unwaith y byddan nhw’n dal i fyny â’r cymeriad dirgel a dienw hwn, mae’r ddeuawd yn troi’n driawd, ac maen nhw’n parhau â’u crwydro drwy grwydro tenau ei boblogaeth, swreal, ond eto’n gwahodd purdanwyr cefn gwlad Portiwgal. Mae camera 8mm Daniell yn dilyn y band o lollygaggers gyda chynefindra cynnes wrth iddynt frysio i nunlle gyda’u beic modur a’u pêl-droed, yn cwyro ymlaen tua Chwpan y Byd 1998, yn colli cariadon, ac yn frawdoliaeth.
Actor yn sôn am ei ddealltwriaeth o berfformiad o flaen y camera. Fodd bynnag, nid gwely o rosod yw bywyd.
Briff: Mae tad terfysgwr ISIS sy'n gyfrifol am Ymosodiadau Paris 2015 yn chwilio am ei wyres, Alaa (5y) y credir ei bod mewn gwersyll ffoaduriaid yng Ngogledd Syria. Yn ysu am achub ei wyres, y ffordd na allai achub ei fab, mae'r ffilm yn archwilio themâu o euogrwydd a diniweidrwydd, hunaniaeth a pherthyn, wrth i ni gwrdd â 'dioddefwyr eraill ISIS' - y teuluoedd wedi'u rhwygo'n ddarnau yn ei sgil, gan geisio yn iawn am droseddau na chyflawnwyd erioed. Crynodeb: Azdyne Amimour, gŵr, tad a thaid cymedrol o Baris. Ar ôl bywyd gwaith hir ac amrywiol, yn 74 oed dylai fod yn ystyried ymddeoliad heddychlon. Ond mae ei ddyddiau’n cael eu hysgogi gan un gôl hollbwysig i ddod o hyd i’w wyres goll a gwneud iawn am droseddau ei fab. Ar 13 Tachwedd 2015, lansiodd Islamic State gyfres o ymosodiadau cydgysylltiedig ar Neuadd Bataclan a lleoliadau eraill ym Mharis, gan ladd 130 o bobl. Roedd mab Azdyne, Samy Amimour, yn un o dri ymosodwr y Bataclan; wrth i'r heddlu nesáu ato a thanio ato, ffrwydrodd ei wregys hunanladdiad. Gadawodd Samy ferch, Alaa, a anwyd yn Syria ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiadau ofnadwy. A nawr mae Azdyne yn teimlo na all symud ymlaen â bywyd nes iddo ddod o hyd iddi. Mae’n teimlo’n gyfrifol am ei thynged, fel plentyn diniwed, wedi’i ddal yn y llwybr o niwed a achosir gan weithredoedd Samy. Wrth i’w fywyd a’i deulu ddatod yn sgil yr ymosodiadau, cafodd Azdyne drafferth i ddelio ag euogrwydd a chywilydd, a deall y llwybr a arweiniodd ei fab “tawel a meddylgar” at gyflawni ymosodiad terfysgol gwaethaf Ffrainc yn hanes modern. Yn wyneb ffieidd-dod ac ofn y cyhoedd, ceisiodd yn ddiwyd ffyrdd i gyfrannu at yr ymgais genedlaethol i ddeall y drychineb, ac i iacháu cymdeithas ac ef ei hun. Yn y blynyddoedd ers 2015, mae un amcan wedi ei gynnal - adduned i ddod o hyd i'r wyres nad yw erioed wedi cwrdd â hi a dod â hi adref. Rydyn ni'n cwrdd ag Azdyne yn 2019 wrth iddo gymryd camau cyfreithiol cychwynnol tuag at ddod o hyd i Alaa. Wrth adrodd digwyddiadau’r noson honno ym mis Tachwedd 2015, mae’n amlwg bod yr euogrwydd a’r boen yn byw gydag ef a gyda mam Sami, Mouna, o hyd. Gwelwn ffrwyth sydd wedi tyfu o anobaith yr ymosodiadau, y cyfeillgarwch dyfnhau gyda George Salines, y lladdwyd ei ferch Lola yn y Bataclan. Gyda’i gilydd, mae’r ddau yn ymgysylltu â chyn-garcharorion i helpu i frwydro yn erbyn propaganda’r Wladwriaeth Islamaidd, ac maent yn allweddol mewn grŵp sy’n dod â theuluoedd dioddefwyr a theuluoedd y rhai sy’n cyflawni terfysgaeth at ei gilydd, sydd yr un mor benderfynol, ac yn unedig, nad ydynt am ganiatáu i derfysgaeth fynd ymhellach. rhannu Ffrainc. Dros nifer o flynyddoedd, mae Azdyne yn dysgu gwybodaeth dameidiog am Alaa, ei lleoliad a'i lles, sy'n tanio ei awydd i fynd i Syria i'w helpu. Ond mae'r llwybr i Syria yn beryglus ac wedi'i rwystro ar sawl tro. Yn sydyn, ym mis Gorffennaf 2022, mae'r newyddion chwerwfelys yn torri: mae Alaa wedi'i ddychwelyd i Ffrainc. Mae hi'n ddiogel, ond ni fydd Azdyne, am gyfnod amhenodol o amser, yn gallu cwrdd â hi o'r diwedd. Mae Finding Alaa yn stori am un dyn yn chwilio am ei wyres – a hanes colled, euogrwydd, effeithiau chwalu terfysgaeth ar deuluoedd a chymdeithas a chwilio am gymod gan y rhai a adawyd ar ôl. Isis - y rhai y mae eu straeon eto i'w clywed. Crynodeb: (500 gair ar y mwyaf) Azdyne Amimour, gŵr, tad a thaid cymedrol o Baris. Ar ôl bywyd gwaith hir ac amrywiol, yn 74 oed dylai fod yn ystyried ymddeoliad heddychlon. Ond mae ei ddyddiau’n cael eu hysgogi gan un gôl hollbwysig i ddod o hyd i’w wyres goll a gwneud iawn am droseddau ei fab. Ar 13 Tachwedd 2015, lansiodd Islamic State gyfres o ymosodiadau cydgysylltiedig ar Neuadd Bataclan a lleoliadau eraill ym Mharis, gan ladd 130 o bobl. Roedd mab Azdyne, Samy Amimour, yn un o dri ymosodwr y Bataclan; wrth i'r heddlu nesáu ato a thanio ato, ffrwydrodd ei wregys hunanladdiad. Gadawodd Samy ferch, Alaa, a anwyd yn Syria ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiadau ofnadwy. A nawr mae Azdyne yn teimlo na all symud ymlaen â bywyd nes iddo ddod o hyd iddi. Mae’n teimlo’n gyfrifol am ei thynged, fel plentyn diniwed, wedi’i ddal yn y llwybr o niwed a achosir gan weithredoedd Samy. Wrth i’w fywyd a’i deulu ddatod yn sgil yr ymosodiadau, cafodd Azdyne drafferth i ddelio ag euogrwydd a chywilydd, a deall y llwybr a arweiniodd ei fab “tawel a meddylgar” at gyflawni ymosodiad terfysgol gwaethaf Ffrainc yn hanes modern. Yn wyneb ffieidd-dod ac ofn y cyhoedd, ceisiodd yn ddiwyd ffyrdd i gyfrannu at yr ymgais genedlaethol i ddeall y drychineb, ac i iacháu cymdeithas ac ef ei hun. Yn y blynyddoedd ers 2015, mae un amcan wedi ei gynnal - adduned i ddod o hyd i'r wyres nad yw erioed wedi cwrdd â hi a dod â hi adref. Rydyn ni'n cwrdd ag Azdyne yn 2019 wrth iddo gymryd camau cyfreithiol cychwynnol tuag at ddod o hyd i Alaa. Wrth adrodd digwyddiadau’r noson honno ym mis Tachwedd 2015, mae’n amlwg bod yr euogrwydd a’r boen yn byw gydag ef a gyda mam Sami, Mouna, o hyd. Gwelwn ffrwyth sydd wedi tyfu o anobaith yr ymosodiadau, y cyfeillgarwch dyfnhau gyda George Salines, y lladdwyd ei ferch Lola yn y Bataclan. Gyda’i gilydd, mae’r ddau yn ymgysylltu â chyn-garcharorion i helpu i frwydro yn erbyn propaganda’r Wladwriaeth Islamaidd, ac maent yn allweddol mewn grŵp sy’n dod â theuluoedd dioddefwyr a theuluoedd y rhai sy’n cyflawni terfysgaeth at ei gilydd, sydd yr un mor benderfynol, ac yn unedig, nad ydynt am ganiatáu i derfysgaeth fynd ymhellach. rhannu Ffrainc. Dros nifer o flynyddoedd, mae Azdyne yn dysgu gwybodaeth dameidiog am Aicha, ei lleoliad a’i lles, sy’n tanio ei awydd i fynd i Syria i’w helpu. Ond mae'r llwybr i Syria yn beryglus ac wedi'i rwystro ar sawl tro. Yn sydyn, ym mis Gorffennaf 2022, mae'r newyddion chwerwfelys yn torri: mae Alaa wedi'i ddychwelyd i Ffrainc. Mae hi'n ddiogel, ond ni fydd Azdyne, am gyfnod amhenodol o amser, yn gallu cwrdd â hi o'r diwedd. Mae Finding Alaa yn stori am un dyn yn chwilio am ei wyres – a hanes colled, euogrwydd, effeithiau chwalu terfysgaeth ar deuluoedd a chymdeithas a chwilio am gymod gan y rhai a adawyd ar ôl. Isis - y rhai y mae eu straeon eto i'w clywed. Crynodeb: (500 gair ar y mwyaf) Azdyne Amimour, gŵr, tad a thaid cymedrol o Baris. Ar ôl bywyd gwaith hir ac amrywiol, yn 74 oed dylai fod yn ystyried ymddeoliad heddychlon. Ond mae ei ddyddiau’n cael eu hysgogi gan un gôl hollbwysig i ddod o hyd i’w wyres goll a gwneud iawn am droseddau ei fab. Ar 13 Tachwedd 2015, lansiodd Islamic State gyfres o ymosodiadau cydgysylltiedig ar Neuadd Bataclan a lleoliadau eraill ym Mharis, gan ladd 130 o bobl. Roedd mab Azdyne, Samy Amimour, yn un o dri ymosodwr y Bataclan; wrth i'r heddlu nesáu ato a thanio ato, ffrwydrodd ei wregys hunanladdiad. Gadawodd Samy ferch, Alaa, a anwyd yn Syria ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiadau ofnadwy. A nawr mae Azdyne yn teimlo na all symud ymlaen â bywyd nes iddo ddod o hyd iddi. Mae’n teimlo’n gyfrifol am ei thynged, fel plentyn diniwed, wedi’i ddal yn y llwybr o niwed a achosir gan weithredoedd Samy. Wrth i’w fywyd a’i deulu ddatod yn sgil yr ymosodiadau, cafodd Azdyne drafferth i ddelio ag euogrwydd a chywilydd, a deall y llwybr a arweiniodd ei fab “tawel a meddylgar” at gyflawni ymosodiad terfysgol gwaethaf Ffrainc yn hanes modern. Yn wyneb ffieidd-dod ac ofn y cyhoedd, ceisiodd yn ddiwyd ffyrdd i gyfrannu at yr ymgais genedlaethol i ddeall y drychineb, ac i iacháu cymdeithas ac ef ei hun. Yn y blynyddoedd ers 2015, mae un amcan wedi ei gynnal - adduned i ddod o hyd i'r wyres nad yw erioed wedi cwrdd â hi a dod â hi adref. Rydyn ni'n cwrdd ag Azdyne yn 2019 wrth iddo gymryd camau cyfreithiol cychwynnol tuag at ddod o hyd i Alaa. Wrth adrodd digwyddiadau’r noson honno ym mis Tachwedd 2015, mae’n amlwg bod yr euogrwydd a’r boen yn byw gydag ef a gyda mam Sami, Mouna, o hyd. Gwelwn ffrwyth sydd wedi tyfu o anobaith yr ymosodiadau, y cyfeillgarwch dyfnhau gyda George Salines, y lladdwyd ei ferch Lola yn y Bataclan. Gyda’i gilydd, mae’r ddau yn ymgysylltu â chyn-garcharorion i helpu i frwydro yn erbyn propaganda’r Wladwriaeth Islamaidd, ac maent yn allweddol mewn grŵp sy’n dod â theuluoedd dioddefwyr a theuluoedd y rhai sy’n cyflawni terfysgaeth at ei gilydd, sydd yr un mor benderfynol, ac yn unedig, o ran nad ydynt am ganiatáu i derfysgaeth fynd ymhellach. rhannu Ffrainc. Dros nifer o flynyddoedd, mae Azdyne yn dysgu gwybodaeth dameidiog am Alaa, ei lleoliad a'i lles, sy'n tanio ei awydd i fynd i Syria i'w helpu. Ond mae'r llwybr i Syria yn beryglus ac wedi'i rwystro ar sawl tro. Yn sydyn, ym mis Gorffennaf 2022, mae'r newyddion chwerwfelys yn torri: mae Alaa wedi'i ddychwelyd i Ffrainc. Mae hi'n ddiogel, ond ni fydd Azdyne, am gyfnod amhenodol o amser, yn gallu cwrdd â hi o'r diwedd. Mae Finding Alaa yn stori am un dyn yn chwilio am ei wyres – a hanes colled, euogrwydd, effeithiau ysgytwol terfysgaeth ar deuluoedd a chymdeithas a’r chwilio am gymod gan y rhai a adawyd ar ôl. Isis - y rhai y mae eu straeon eto i'w clywed.
Mae estron sy'n siarad Cernyweg yn dychwelyd i'r ddaear gydag olion marwol pererin o'r 10fed ganrif. Daw'r estron â rhybudd, rhodd a chynnig. Mae’r ffilm KESTAV (CONTACT) yn yr iaith Gernyweg (gyda pheth Saesneg) a chafodd ei chomisiynu/gwneud yng Nghernyw gan Screen Cornwall a FylmK i hybu adfywio’r Gernyweg.
CBFF 20233
CBFF 2023
Ffilm Nodwedd Stiwdio Stepni 15fed 10:00
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
Ffilm Fer y Brif Theatr 15fed
CBFF 2023
Animeiddiad Crochan15fed 10:30
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
Ffilm Fer Dramor Crochan 15fed
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF2023
CBFF 2023
Ffilm Fer Dramor Crochan 15fed 12:50.
CBFF 2023
CBFF 2023
CBFF 2023

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.